Kultūra

LIETUVOS-VOKIETIJOS FORUMO ĮKŪRIMO IDĖJA

2004 m. lapkričio 22 d. oficialaus Vokietijos Federacinės Respublikos prezidento Horst Koehler vizito Lietuvoje metu per susitikimą su Lietuvos Respublikos Prezidentu Valdu Adamkumi buvo iškelta idėja įsteigti nevyriausybinę organizaciją – Lietuvos-Vokietijos forumą, kuris prisidėtų plėtojant dvišalius santykius tarp Lietuvos ir Vokietijos. 2005 m. susibūrė iniciatyvinė Forumo steigimo grupė, kuri pradėjo diskutuoti apie tai, kaip šis Forumas turėtų atrodyti, kokie galimi darbo tikslai ir uždaviniai, kaip į jo darbą būtų galima įtraukti kuo daugiau entuziastų Lietuvoje ir Vokietijoje.

Nepaisant to, kad Forumo idėja gimė politikų pokalbio metu, buvo aišku, kad be mokslininkų, menininkų ir verslininkų paramos bei indėlio Forumas bus vienpusiškas ir neatliks savo svarbiausios funkcijos – intensyvinti ir gilinti Lietuvos-Vokietijos santykius. Bus stengiamasi, kad visos trys sritys – politika, verslas, mokslas ir kultūra – būtų vienodai atstovaujamos Forume.

Su Forumo įsteigimu ir jo veikla siejamos didelės viltys. Lietuva ir Vokietija istorijos bėgyje praktiškai visą laiką buvo kaimynės, jas visą laiką jungė Baltijos jūra. Santykiai tarp abiejų tautų irgi buvo įvairūs, šiandien jų negalima vertinti vienareikšmiškai. Berlyno sienos griūtis ir „dainuojanti revoliucija“ Lietuvoje atvertė naują puslapį, ir tai pirmiausia pasakytino politinius santykius.
Lietuvos-Vokietijos forumo tikslai politikos srityje yra skatinti Europos vienijimosi procesus Baltijos jūros regione, remti praktinę politinę naujai įstojusių valstybių integraciją į ES bei prisidėti kuriant bei įgyvendinant bendrą ES politiką naujųjų kaimynų Rytuose atžvilgiu. Lietuvos, kaip visateisės NATO ir Europos Sąjungos narės, statusas išplečia jos atsakomybę už demokratinių vertybių paisymą pasaulyje, už sėkmingą santykių raidą tarp valstybių, kultūrų ir civilizacijų. Dalyvaudama euroatlantinių struktūrų ir tarptautinių organizacijų veikloje, Lietuva privalo tęsti aktyvią užsienio politiką, pirmiausia – plėsti ir gilinti Europos Sąjungos šalių tarpusavio integraciją.

Lietuvos-Vokietijos forumas paskatintų šių politinių tikslų įgyvendinimą. Jis galėtų padėti aiškinti visuomenei svarbiausius Lietuvos-Vokietijos politinio bendradarbiavimo tikslus, inicijuoti ir įtvirtinti naujus regioninio bendradarbiavimo formatus, jungiančius Vakarų, Vidurio ir Rytų Europos valstybes, plėtoti viešą diskusiją užsienio politikos klausimais, skatinti Lietuvos nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimą su partneriais Vokietijoje. Viena svarbiausių politinių Forumo veiklos sričių – remti demokratinius procesus regione ir aktyviai plėtoti santykius su naujosiomis Europos Sąjungos kaimyninėmis valstybėmis.